PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Konkurs na staż urzędniczy - z-ca gł. księgowego

 

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.Nr 21, poz.129) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

sygnatura konkursu:          - I.K.117/23/12

liczba etatów:                       - 1

stanowisko docelowe         - zastępca głównego księgowego

miejsce pracy:                      - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

data rozpoczęcia pracy:      - 01 listopada 2012 roku

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych

pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. Nr

49, poz.299).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 12 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator okręgowy może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej (art.3 i 3a ust.2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury - tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639).

 

Zakres zadań:

·         prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz wewnętrznymi uregulowaniami,

·         sporządzanie analiz finansowych i ocen na potrzeby jednostki nadrzędnej,

·         sprawozdawczość i sporządzanie raportów dla jednostek zewnętrznych( GUS, ZUS),

·         prowadzenie i dokonywanie uzgodnień wybranych kont Księgi Głównej,

·         prowadzenie spraw rozrachunkowych z kontrahentami,

·         zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności,

·         udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

 

Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

·         nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;

·         przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·         bardzo dobra znajomość języka polskiego;

·         wykształcenie wyższe drugiego stopnia;

·         spełnienie jednego z poniższych warunków:

§  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

§  ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

§  wpis do rejestru biegłych rewidentów,

§  posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

 

·         bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatków i ubezpieczeń społecznych;

·         znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, aplikacjami biurowymi i finansowo-księgowymi;

·         wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wymagania dodatkowe:

·         odbyty staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze lub ukończona aplikacja alternatywnie: prokuratorska, sędziowska, ogólna, administracyjna;

·         znajomość zasad funkcjonowania i organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

·         doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych

·         umiejętność obsługi systemów informatycznych: Płatnik Przekaz Elektroniczny, Videotel, TREZOR;

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu;

·                kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);

·                własnoręcznie napisany życiorys;

·                zdjęcie;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

·                kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;

·                oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 12 października 2012 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.117/23/12)

 

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Tel. kontaktowy: 95 739-20-31

 

 

Informacja dodatkowa:

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

  • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
  • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  27 września 2012r.  kwestionariusz.doc      Kwestionariusz osobowy