PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

sygnatura konkursu: I K 117/ 5 /12
liczba etatów: 1/2 etatu
miejsce pracy: Gorzów Wlkp.

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku audytora wewnętrznego jest, zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, polegające w szczególności na:

- systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuraturach Rejonowych okręgu gorzowskiego, 
-  wykonywaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionych wyżej jednostek prokuratury. 

 

 

Wysokość wynagrodzenia na stanowisku audytora wewnętrznego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. Nr 49, poz.299).

 

 

 1. Kwalifikacje wymagane:

Do konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. może przystąpić każdy kto spełnia poniżej określone warunki, w tym wskazane w art. 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj.:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe,
 5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  2. złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
 6. posiada znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, 
 7. posiada znajomość technik pracy biurowej i umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 

 

 1. Kwalifikacje dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 2. odbyty staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze lub też ukończoną aplikację prokuratorską, sędziowską, ogólną lub  administracyjną.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U 2011.109.639) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze (art. 2 pkt. 7), co oznacza konieczność odbycia (w ramach zatrudnienia) stażu urzędniczego, na zasadach określonych w powołanej ustawie, przez kandydatów nie spełniających tego warunku.

Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymagana programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej (art. 3a ust. 2 cyt. ustawy).

 1. zdolności analityczne, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą winny przesłać pocztą na adres: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. S. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., adres jak wyżej, w terminie do dnia 23 lutego 2012 roku, następujące dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych stosownie do art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo  i  przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe (np. kopie świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o odbytych stażach, zaświadczeń o udziale w kursach i szkoleniach, certyfikatów),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Druki wymaganych oświadczeń do pobrania znajdują się w kadrach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., pokój nr 20, a także na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w  zakładce „Aktualności”.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego: polegającego na selekcji wstępnej kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności, mającego na celu sprawdzenie w formie praktycznej  znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
 • etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenia się umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym oznaczenia  konkursu (I K 117/ 5 /12) oraz numeru telefonu kontaktowego.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

Gorzów Wlkp., dnia  09  lutego 2012r.

  oswiadczenie01.doc

 oswiadczenie02.doc

 oswiadczenie03.doc

 oswiadczenie04.doc