PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zawiadomienie w sprawie Ds.588/15

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie Ds. 588/15, iż w dniu 29 czerwca 2015r., został przesłany do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Sulęcinie akt oskarżenia złożony na podstawie art. 335 kpk przeciwko Sebastianowi Hoduniowi podejrzanemu o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i in. popełnione na szkodę wielu osób.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk), oraz wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych, wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 kpk).

Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, zgodnie z art. 49a kpk, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody w całości lub części, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 kk)